NGÔN NGỮ CẤU THÀNH TRUYỆN TRANH

Truyện tranh xưa nay đã bị hiểu sai bởi một định nghĩa của những người có lẽ chẳng biết gì về truyện tranh nên “những câu truyện được minh họa bằng tranh dành cho trẻ em” (từ điển Việt Nam) đã khiến nhiều thế hệ hiểu sai cho đến ngày nay. Chính từ việc định nghĩa sai, hiểu sai, là một trong những nguyên nhân khiến truyện tranh Việt Nam không thể cất cánh hội nhập được với thế giới.

Với chút kinh nghiệm của người tổ chức thực hiện truyện tranh hơn 10 năm đưa ra một lý luận cho định nghĩa mới của truyện tranh, hòng mang đến một định nghĩa rộng và hợp lý để truyện tranh Việt Nam có thể vươn vai cất cánh

Share entrepreneurship

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *