Bước hoàng hồn cho truyện tranh Việt Nam 1980 – 1986

Sau đại hội Đảng thứ 6 (1986) khẳng định đổi mới chiến lược cách mạng mở cửa đất nước, làm bạn với các nước, chuyển dần sang kinh tế thị trường, mọi người, mọi ngành phải “ tự cởi trói ” thì mỹ thuật cũng cuốn vào dòng chảy ấy với sự nỗ lực của cả thế giới,

Share entrepreneurship

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *