NGHIÊN CỨU TRUYỆN TRANH VIỆT NAM

Phạm vi nghiên cứu : Ghi nhận sự phát triển của Truyện Tranh Việt Nam từ xưa đến nay
Mục đích nghiên cứu : Giúp người đọc hiểu sự phát triển của truyện tranh Việt Nam từ xưa đến nay, từ đó có cái nhìn thoáng, đúng hơn về lọai hình truyện tranh, lọai hình nghệ thuật đã và đang phát triển trên toàn cầu.

Những ghi nhận dự kiến :
– Truyện tranh Việt Nam thời kỳ sơ khai
– Truyện tranh Việt Nam từ sơ khai đến 1930
– Truyện tranh Việt Nam 1930 – 1945
– Truyện tranh Việt Nam 1946 – 1954
– Truyện tranh Việt Nam 2 miền Nam Bắc 1955 – 1975
– Truyện tranh Việt Nam 2 miền Nam Bắc 1976 – 1979
– Truyện tranh Việt Nam 2 miền Nam Bắc 1980 – 1986
– Truyện tranh Việt Nam 2 miền Nam Bắc 1987 – 1992
– Truyện tranh Việt Nam 2 miền Nam Bắc 1993 – 2001
– Truyện tranh Việt Nam 2 miền Nam Bắc 2002 – 2007
– Truyện tranh Việt Nam 2 miền Nam Bắc 2008 – 2012

Sự nghiên cứu này được nhìn nhận dưới góc nhìn và lý luận riêng của người viết.

* Tài liệu tham khảo và tư liệu nhiều nguồn từ Internet

Share entrepreneurship

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *